Monday Mar 13, 2023

ตึกร้างในเมืองส่งผลเสียต่อเราแค่ไหน | Urban Podcast EP.20

ตึกร้างในกรุงเทพฯ ทุกวันนี้เหมือนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งยุคสมัยที่ถูกหลงลืม มีตึกมากมายกว่า 200 แห่งที่ถูกปล่อยทิ้งกลางเมือง นอกจากสร้างทัศนวิสัยที่แย่แก่ชาวเมืองแล้ว ยังส่งผลเสียต่อผู้คนและสังคมโดยรอบอีกหลายด้าน

.

Urban Podcast เอพิโสดนี้ ชวนมาคุยกันว่าตึกร้างสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวเมืองอย่างไร เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว

 

#UrbanCreature #UrbanCreaturePodcast #UrbanPodcast

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013